REBESSA

Rebessa er et regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Rebessa består av flere instanser, disse er barne-, og ungdomspsykiatrien (BUP Nidarø og BUP Orkanger), barne-, og familietjenesten i Trondheim kommune, Bufetat, Statens barnehus Trondheim, Brøset kompetansesenter og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). I tillegg til å drive med kompetanseheving og utviklingsarbeid, så har Rebessa et eget konsultasjonsteam. Selve Rebessa koordineres av RVTS Midt Oddfrid Skorpe Tennfjord mens Rebessas konsultasjonsteam ledes av Marita Sandvik ved RVTS Midt og Brøset kompetansesenter.  

Rebessa konsultasjonsteam
Rebessa konsultasjonsteam tilbyr konsultasjoner til alle instanser som arbeider med barn (f.eks. barnevern, skole, BUP). Teamet består av erfarne fagfolk fra ulike instanser (se deltakere i teamet nedenfor). De fleste har vært med siden starten i 2016. Konsultasjonsteamet møtes annenhver torsdag (partallsuker), og drøfter saker anonymt. Vi har ofte 3 saker hver konsultasjondag. Sakene har alle på en eller annen måte med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd å gjøre. Det er Marita Sandvik ved Brøset kompetansesenter og RVTS Midt som koordinerer Rebessa sitt konsultasjonsteam. Her bestiller du konsultasjon

Vi gir ofte veiledning på temaer som 

Hva skjer i en konsultasjon? 
Konsultasjonene gjennomføres ved at den som har søkt konsultasjon legger fram saken med bakgrunnsopplysninger, problematikk og en spisset problemstilling det ønskes bistand med. 

I presentasjonen ønsker vi en beskrivelse av aktuell situasjon med bekymringer rundt den unges seksuelle atferd, eventuell annen bekymringsfull atferd samt bakgrunnsopplysninger og oppveksthistorikk hos den unge og dennes omsorgsmiljø. Deltakerne i konsultasjonsteamet vil så reflektere høyt rundt problemstillingene, der vi først reflekterer over hvordan vi kan forstå den unges atferd og deretter rundt hvilke tiltak vi tenker kan iverksettes for å sørge for trygghet og positiv vekst og utvikling. 

Tilslutt vil hovedpunktene i drøftingen oppsummeres med mulighet til spørsmål og innspill

Den som ber om konsultasjon vurderer hvem det er hensiktsmessig å ha med inn i konsultasjonen. Erfaring tilsier at det er gunstig å ha med nærpersoner fra flere arenaer for samarbeid og felles forståelse i videre arbeid. 

Det skrives ikke referat fra konsultasjonene, og det er de som søker konsultasjon (og kjenner saken godt) sitt ansvar å benytte seg av de råd og refleksjoner som passer i hver enkelt sak. 

Deltagere i Rebessa

Marita Sandvik

Jonas Overgaard

Morten Lundgren

Oddfrid Skorpe Tennfjord

Hans Andreas Knutsen

Tina Ludvigsen Sæther

Else Baardsgaard

Øystein Wammer-Pettersen

Kjell Olav Tømmerås

Renate Buhaug Sjaastad

Bente-Elis Bjørkmo

Reklame