REBESSA

Rebessa er et regionalt ressursteam som består av flere instanser. Disse er Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat, Statens barnehus, Brøset og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Vi samarbeider også med bl.a. Konfliktrådet og Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso)

Det forebyggende arbeidet må gjøres på flere arenaer og i samarbeid mellom flere instanser. Som en del av arbeidet i Rebessa har vi derfor et tverretatlig konsultasjonsteam som tilbyr konsultasjon og oppfølging. Teamet består av faste deltakerne. Konsultasjonsteamets sammensetning tilpasses etter saken bl.a. med tanke på hvor mange og hvem som deltar.

Rebessa sitt arbeid kan inndeles i 3 søyler (se illustrasjon). Den ene søylen er konsultasjonsteamet og eventuell oppfølging ut over konsultasjonen etter felles vurdering. Den andre søylen er fagutvikling og forskning. Dette skjer i samabeid med andre fagpersoner og universitet. Den tredje søylen er formidling og kursing.
Det er RVTS Midt ved Oddfrid Skorpe Tennfjord som koordinerer ressursteamet (Rebessa). Selve konsultasjonsteamet i Rebessa er det Brøset kompetansesenter ved Marita Sandvik som koordinerer.

rebessamodellbilde

 

Ta kontakt!
Konsultasjonsteamet vårt er et lavterskeltilbud. Dette betyr
at alle som gjennom jobb eller på andre måter har kjennskap til barn og
ungdom som har grensekrenkende seksualisert atferd kan møte for råd og
veiledning. Også foreldre kan møte. En slik konsultasjon kan være anonym og uforpliktende

Bestilling av konsultasjon

Andre henvendelser til Rebessa rettes :

Oddfrid Skorpe Tennfjord
Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no

 

 

 

Reklamer